כניסת משתמשי באבאיויו

תקנון האתר

 


חברים שימו לב, אין אחריות על הברגת היויו, אם ההברגה נהרסה בגלל שימוש לא נכון, אין לנו כל כך מה לעשות. הדבר נכון אצלינו אבל גם בכל אתר שמוכר יויו בעולם. אז בבקשה תנהגו בעדינות בהברגות היויו שלכם.


 

 

 

 

באבאיויו בע"מ

ח.פ.:514904820

פרטים ליצירת קשר: באבאדודו

טלפון 054-9721688

(מדיניות החזרים בהמשך לתקנון)

"המידע באתר babayoyo.com אינו מהווה יעוץ ו/או המלצה ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים והאחריות לשימוש באתר חלה על המשתמש לבדו. המידע המפורסם באתר הוא באחריותו של מחבר ו/או מפרסם המידע בלבד (למעט הנהלת האתר ו/או מי מטעמה) והאחריות על השימוש במידע חלה על המשתמש לבדו. השימוש באתר זה כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בהסכם זה במלואם. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים שבהסכם זה. כאשר משחקים ביויו צריך לעשות זאת בסביבה בטוחה ובצורה בטיחותית, ועל השחקן לעשות כל שניתן בשביל לשחק באופן הבטוח ביותר. חלה חובה על משתמשי האתר לצפות בסרטוני הבטיחות שבאתר לפני התחלת כל פעילות ו/או משחק ביויו (קישור לסרטון)"


הסכם ותנאי שימוש 

1. כללי

השימוש באתר זה ו/או בכל דבר הקשור בו (להלן, ביחד ולחוד: "האתר") כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בהסכם זה במלואם. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים שבהסכם זה.

הסכם זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס הן לגברים והן לנשים.
הנהלת האתר ו/או כל גוף שבשליטתה ו/או מי מטעמה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה" ו/או "הנהלת האתר") רשאית להעביר הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למי שתחפוץ ובכל דרך שתבחר.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין הגולש/מעיין/שוהה/משתמש וכיוצ"ב באתר ו/או מי מטעמו (להלן, ביחד ולחוד: "המשתמש") והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר.
הוראות הסכם זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

בהסכם זה – כל דבר שאסור לביצוע באתר אסור גם על דרך של הפניה למקורות אחרים כגון, בין היתר, לאתרים אחרים.

כותרות הסכם זה ישמשו לצורכי נוחות בלבד ולא יהא להן תוקף מחייב.

השהייה במימוש זכות מזכויותיה של החברה על פי חוזה ו/או על פי כל דין זה לא תחשב כויתור, מניעה או כהסכמה מצדה והיא תהא רשאית להפעיל ו/או לממש את זכויותיה בכל עת.

2. תנאי השימוש באתר


השימוש באתר – על ידי העלאת תכנים, על דרך של שימוש בתכנים ובכל דרך שהיא - הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי החברה ו/או הנהלת האתר בגין כל סיבה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

למעט הצעות הקשורות באופן ישיר למוצרים ו/או לשירותים שמציעה הנהלת האתר בעצמה, אסור להשתמש באתר לכל תכלית מסחרית, ובכלל זה לא לפרסם – בכל דרך שהיא ובכל אחד מחלקי האתר - ולא להתיר לצדדים אחרים לפרסם, כל מסר מסחרי או פרסומת אלא בהרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

מותר להרשם לאתר פעם אחת בלבד ותחת שם משתמש אחד בלבד. הרישום ייעשה ע"י מסירת מלא, אמיתי ומדוייק בלבד, ועל ידי המשתמש בעצמו בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל רישום ו/או בקשת רישום לאתר מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הכניסה לאתר תתבצע אך ורק על ידי שם המשתמש שאיתו נרשמת או כאורח.

המשתמש מתחייב שלא למסור את סיסמת המשתמש שלו ושלא להשתמש בסיסמת המשתמש של אחר.

אין לשנות ו/או למחוק בשום דרך שום פרט מפרטיו של משתמש אחר ו/או שום חלק מחומרים שהעלה משתמש כלשהו לאתר.

אין להפריע בכל דרך שהיא לאחרים להשתמש באתר.

ניצול משאבי המערכת בצורה ו/או במידה המפריעה לתפקוד השרתים ו/או לתפקוד אתרים אחרים ו/או לשירותים שניתנים על ידי החברה אסורה בהחלט ועלולה להביא להפסקת מתן השרות למשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אין לצרף תמונה הגדולה מ- 250 KB ואין לצרף קבצי וידאו. תכני וידאו יתאפשרו רק על ידי קישורית ("לינק") ולא כקובץ.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום מצב לעיוותים שיווצרו בתמונה ו/או בווידאו, אם יווצרו.

אין להשתמש באתר ו/או בנתונים שיאספו באמצעות האתר לצורך משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, הימורים, משחקי פירמידה או כל דבר הדומה להם.
אין להשתמש באתר לצורך מריבות, סכסוכים וכיוצא באלו.
העלאת תכנים לרשת על-ידי משתמש מקנה לחברה רשיון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא תמורה. משתמש המעלה תכנים לאתר מצהיר כי הוא מוסמך להקנות לחברה רשיון כמפורט בסעיף זה.
על כל חומר שמועלה לאתר להיות מתאים למקום או לנושא שבו הוא מועלה. הנהלת האתר רשאית למחוק הודעות שאינן רלוונטיות, או להעבירן אל המיקום המתאים להם.
האתר ו/או תנאי השימוש לא יקימו לאף גורם יחסים עם החברה כגון יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות, יחסי שותפות, יחסי פעילות משותפת וכיוצ"ב.
3. תשלום

חלק מן השרותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ניתנים תמורת תשלום (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר או בדרכים אחרות כפי שיעודכנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלום מעת לעת.

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט או באמצעות שירות PAYPAL. מובהר בזאת כי אישור הרכישה בפועל יהיה רק לאחר אישור חברת האשראי לחיוב מיידי ומלא.

מובהר ומוסכם בזאת כי התשלום באתר יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גביה, וזכות זו תופסק במקרה ולא תתאפשר גביה מסיבות שאינן קשורות באתר. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל האתר עם הפסקת זכות התשלום באתר.

בהזמנת מוצרים ו/או שירותים הנקובים במטבע חוץ יחושב שער המטבע עפ"י שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון "מעריב".

המשתמש מודע לכך כי מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, ומסירת פרטיו באמצעות האתר נעשית על אחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי אם יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג` לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברה כל אחריות לפיצוי המשתמש.

החזרת מוצרים תתאפשר כקבוע בחוק. החזרת המוצר תתבצע על ידי המשתמש ועל חשבונו, ושליחת המוצר החלופי תתבצע על ידי החברה והמשתמש יחוייב בדמי המשלוח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט במבצעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן את הזכות להפסיק מבצעים אלו בכל עת, מכל סיבה ובכל אופן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא (להלן: "תוכן" ו/או "תכנים"), שתוכנו בלתי-חוקי ו/או שנועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או למטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה ו/או שעלול לגרום נזק (לרבות, בין היתר, לאתר, למשתמש כלשהו, לאדם כלשהו, לישות כלשהי, לחברה או להנהלת האתר), לרבות, בין היתר, תוכן שקרי, מעליב, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, תועבה, פולשני ו/או פוגע בפרטיות, מוגן על ידי זכויות יוצרים או על פי כל דין, או כל חומר העובר בכל דרך על דיני מדינת ישראל ו/או כל דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית.

חל איסור על העברת מידע שגוי.

בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה

חל איסור מוחלט גם על העלאה או שימוש בתכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או כל סוג דומה של תוכן, תוכנית אן תוכנה העלולים לגרום נזק ו/או לפגום במידע ו/או בפעולתו של מחשב אחר.
המשתמש מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות ו/או לפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, לרבות, בין היתר, עקב הפרת תנאי השימוש.

החברה תורשה להסיר משרת האחסנה אתרים המבצעים ו/או הקשורים, בין במישרין ובין בעקיפין, לפעילות לא חוקית, זאת ללא כל התרעה מוקדמת.

למרות זכותה של החברה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים באתר, החברה אינה מתחייבת לעשות כן וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן העלול לפגוע או להזיק ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל.
החברה אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בגין נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין להגיב בפורום תגובות ספאם או להגיב בשתי הודעות רצוף(לכן יש את כפתור עריכת ההודעה)

לכל פתיחת אשכול בפורום צריכה להיות כותרת עניינית (ולא כותרת כדוגמת "דחוף!!!")

5. העדר אחריות ובטיחות

המידע באתר אינו מהווה יעוץ ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים ו/או לקבלת הכשרה מקצועית מתאימה. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בכל תחום לגביו מופיע מידע באתר דורשת מומחיות מקצועית מיוחדת. כל פעילות כנ"ל ובכלל נעשית על דעת ובאחריות מלאה של המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומים ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שמומלץ לו לקבל.
אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או להמנע מהן. כל העושה במידע שבאתר שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
התכנים והשירותים באתר זה עלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות.
החברה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר.
כל עסקה ו/א פעולה ו/או המנעות מפעולה שנעשית בקשר עם האתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לא תיצור שום אחריות שהיא כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות, בין היתר, בסוגיות כגון תשלום או אי תשלום, סחורות, מוצרים, שירותים, לקוחות וספקים.
התכנים והשירותים באתר זה עלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות. מי שבוחר להסתמך על מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו המלאה.
התכנים שהועלו לאתר שלא על ידי החברה הועלו על אחריותו המלאה והבלעדית של מי שהעלה אותם, ואין הנהלת האתר אחראית לתכנים אלו.
החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו, בשום מקרה, בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או הנכסים הנמסרים ו/או נמכרים באתר ולכל נזק (ישיר, עקיף ו/או אחר), אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה - נזק למחשבים או לציוד אחר, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים, אובדן הכנסות או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל דבר מה שהושג באמצעות האתר, או הנובע בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשרות של גרימת נזק כאמור.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (As is). אם אינך מרוצה מהאתר או מתנאי השימוש, כולם או חלקם, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך בהתאם לתנאי השימוש של האתר הוא הפסקת השימוש באתר.
החברה אינה אחראית לתגובות, פרסומים ומעשים, לרבות, בין היתר, של צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לערוך, לסלק או לסרב לפרסם כל מידע, תוכן או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה אינה מתחייבת ששירות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצות, גישה בלתי-מורשית ו/או תקלות, נזקים וקלקולים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל צדדי ג′ (לרבות, בין היתר, מי מספקיה), לרבות, בין היתר, בגין הפסקות - זמניות או קבועות - בשירות, אבדן הודעות שנשלחו למשתמש או על ידו וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של התכנים שהוצגו באתר.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר מתנהל באמצעות שרת מחשב שאינו בשליטת או בחזקת החברה.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, ושהחברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש (לרבות, בין היתר, פרטים שהמשתמש הזין לאתר), הנובע, בין היתר, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים.
החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות, אם בכלל, תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולא תישא כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות כלשהי לתגובות הללו או להעדרן של תגובות, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפירסום.
החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
החברה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
כאשר משחקים ביויו צריך לעשות זאת בסביבה בטוחה ובצורה בטיחותית, ועל השחקן לעשות כל שניתן בשביל לשחק באופן הבטוח ביותר.
חלה חובה על משתמשי האתר לצפות בסרטוני הבטיחות שבאתר לפני התחלת כל פעילות ו/או משחק ביויו (קישור לסרטון)
6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

אין לפרסם באתר תכנים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אלא אם זכויות היוצרים הם של המפרסם או שיש לו הסכמה מפורשת מבעלי זכויות היוצרים, והכל בתנאי שאין כל מניעה – חוקית, חוזית או אחרת - לפרסום התוכן האמור

כל התכנים המופיעים באתר וכן תוכנת האתר, עיצוב האתר והאתר עצמו מוגנים תחת כל דין רלוונטי לרבות, בין היתר, בזכויות קניין רוחני כגון פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים.

התכנים מכל סוג ומין הנמצאים באתר ו/או בפרסומות ו/או בדואר אלקטרוני המשוגר ו/או במידע שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או סודות מסחריים וקניין רוחני אחרים לפי העניין.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של החברה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.
סימני המסחר לרבות, בין היתר, הלוגו של האתר ושל החברה, המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
בנוסף למתחייב מכל דין ומבלי לפגוע בו, אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
המשתמש רשאי להשתמש במידע, תכנים, מוצרים ושירותים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של מציע המידע/התוכן/המוצר/השירות או המפרסם.
אין לסחור בתכנים המועלים לאתר זה אלא ברשותו של בעל זכויות היוצרים של התוכן הרלוונטי ו/או על פי כל דין.
בעצם הפעולה של פרסום הודעות, העלאת קבצים אל הרשת (upload) , הזנת נתונים או פרסום תכנים מכל סוג אחר באמצעות אתר זה, הנך מתיר לחברה את הדברים הבאים:

א. שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה, ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, יצירת עבודות נגזרות, העברה או מכירה של כל תוכן כאמור.
ב. הענקת רשיון לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא הגבלה, את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התוכן האמור.

האמור לעיל כולל גם את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתוכן האמור, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות ו/או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.


7. הגבלת הגישה

החברה ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

8. שינוי השירותים והפסקתם

החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסגור את האתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהודעה מראש.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את שירותי האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, בלא צורך במתן הודעה מראש.
שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן שירותי האתר כליל ו/או לשנותם, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע ו/או התוכן, לרבות, בין היתר, ההודעות הנמסרות באתר, והיא תהיה רשאית למוחקם בלא גיבוי.

9. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, מבלי להודיע על שינויים כאמור. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם במסמך זה וכפי שיהיו לאחר כל שינוי.

10. שימוש בפרטים אישיים ופרטיות

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת כל מידע כפי שיידרש, לרבות את פרטיך האישיים, על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת כל דין, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה ו/או נגד מי מטעמה.
הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר הוא בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך ו/או אישורך.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, התאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה.
החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להציג בפני משתתפי האתר פרסומות מסחריות מכל סוג ובכל צורה שהיא.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ככל שהחוק מתיק זאת. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ממשתמש שיבקש שלא לקבל מסרים מסחריים.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לכל פרסומת שהיא לרבות, בין היתר, לשירותים ו/או למוצרים המוצעים בה. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו לגורם שמטעמו נשלח דבר הפרסום או למפרסם המודעה, לפי הענין.

המידע שתמסור באתר ו/או לאתר לרבות, בין היתר, בכל תקשורת עם החברה ו/או מי מטעמה, יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

במידה ותבחר להרשם לקבלת עדכונים, חדשות, מידע או כל תוכן אחר, החברה לא תהיה אחראית למצב בו גורם כלשהו ישתמש, בכל דרך שהיא, ללא הסכמתה, בכתובת שמסרת בעת הרישום.


11. מחיקת מידע וגיבוי

כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
החברה לא מתחייבת לגבות את המידע המופיע באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן. גם אם גיבתה החברה את המידע כאמור, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לעשות כן.


12. תמיכה טכנית

שירות האתר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. החברה עשויה לענות לפניות בעניינים טכניים, אך היא אינה מתחייבת לעשות כן.

13. שיפוי ופיצוי

המשתמש ישפה ויפצה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום, הוצאה וכיוצ"ב מכל סוג ומין שייגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין ממוני ובין שאינו ממוני, לרבות, בין היתר, עקב הפרת התחייבויות המשתמש בתנאי שימוש אלה.

14. מידע ותכנים באינטרנט

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם או לתכנים המופיעים באתר זה.
אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
החברה אינה מתחייבת כי הקישורים, כולם או חלקם, יהיו תקינים.
החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר ו/או באתרים אחרים.
החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.
החברה מציעה להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו.
אין לייחס להמלצות או לתיאור אתרים המופיעים באתר כל תוקף מחייב.
המשתמש מודע לכך כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עליו באופן בלעדי.
15. קניות, מידע מסחרי ופרסומות

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי ו/או כל מידע אחר שיפורסמו באתר או באמצעותו.
פירסום המודעות ו/או המידע אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.
כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם ו/או מפרסם המידע הנוגע בדבר, ולהנהלת האתר או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין לרבות, בין היתר, לגבי ההתקשרות, לגבי האספקה, לגבי טיב המוצר/שירות וכו′.
החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו באתר ו/או במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותם.

16. דין ומקום שיפוט

הסכם זה מוסדר ויפורש לפי חוקי מדינת ישראל.
אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית של בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו.
השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים הכלולים במסמך זה.

 

 

מדיניות ביטולי עסקה

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע, שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"אריזה מקורית" - חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;

"דמי ביטול" - כהגדרתם בסעיף 14ה(ד) לחוק;

"טובין" - טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים.

2. ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם -

(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת - מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;

(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;

(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת - לרכישת לטובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;

(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - פקודת התעבורה);

(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 - מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

3. החזרת התמורה

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

(ב) נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.

(ג) בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

(ד) ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

(ה) החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין" - בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.

4. אופן החזרת התמורה

(א) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק - אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

5. דמי ביטול

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

6. הגבלת זכות הביטול

(א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי -

(1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

(3) טובין שעל פי דין אין להחזירם;

(4) מוצרי מזון;

(5) תרופות ותוספי תזונה;

(6) טובין פסידים;

(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;

(10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

(11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

(12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה;

בפסקה זו, "מחוץ לישראל" - למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"נסיעה" - טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.

(ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

(ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

7. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

8. תחולה

(א) תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק (בתקנה זו - המתנה), ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

(ב) שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן; שולמה המתנה בשיק - אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה, חויב; בתקנה זו "טובין" - לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.

9. הוראת שעה

תוקפה של תקנה 6א(12) ושל הסייג לפרט 8 לתוספת - שישה חודשים מיום פרסומן של התקנות.

תוספת

(תקנה 2)

(1) ריהוט;

(2) ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים;

(3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן -חוק התקשורת);

(4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן;

(5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;

(6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים;

(7) ביגוד והנעלה;

(8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" - למעט האזור כהגדרתו.בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" - כהגדרתה בתקנה 6(א)(12);

(9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008;

(10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער;

(11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" - עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם;

(12) חברות או מנוי במועדון הנחות;

(13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת;

(14) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת;

(15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת;

(16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת;

(17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא);

(18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים;

(19) מינוי להגרלות והימורים;

(20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" -

אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור;

(21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן;

(22) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים;

(23) שעונים.

x
x